சாமி பார்க்கர், செக் சிற்றின்ப பெறுகிறார், நிர்வாண, நீங்கள் கடல் தீம்)

காட்சிகள்: 231
நீங்கள் இறுதியாக இலவச பெற பெருங்கடல். அவர் சென்று வெளியே சென்று ஒரு நிர்வாண கடற்கரை நீங்கள். நீங்கள் காட்ட அவரது சில வெளிவந்து, அவர் முடிவு செக் சிற்றின்ப சக் உங்கள் டிக் ஒரு நிமிடம்.