மோசமான டிராகன் அழிக்கப்பட்ட இடிபாடுகள் உந்தப்பட்ட செக் ஆபாச வி. கே.

காட்சிகள்: 588
உடைந்த பொம்மை திருமதி செக் ஆபாச வி. கே. இடிபாடுகளில் அவளது ஒரு பெண் மோசமான டிராகன்