- செக் ஆபாச தெருக்களில் கடின வேலை செய்ய ஊக்குவிக்க

காட்சிகள்: 865
பெறுவது ஒரு செக் ஆபாச தெருக்களில் பதவி உயர்வு ஒரு காரணம் கொண்டாட, ஏன் செய்ய வழக்கு செய்தபின் அவரது பறிக்க மூலம் அறைந்தார்கள் அவரது முதலாளி என்று அவர் எடுக்க தயாராக உள்ளது என்று இறுதி படி, ஒப்பந்தத்தை முடிக்க